Politica de prelucrare a datelor cu caracter confidential

VERSIUNE DIN: 20 AUGUST 2021

1. CINE SUNTEM?
1.1. Această Politică de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal îţi explică modul în care noi, ASOCIAȚIA PROFESIONALĂ A EMITENȚILOR DE TICHETE, având sediul în Mun. București, Str. Dionisie Lupu nr. 33, Sector 1, înregistrată la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă Judecătoria Sector 1 sub numărul 146/18.12.2002, Cod Fiscal 16047719 (denumită în continuare „APET” sau „Noi”) prelucrăm datele tale cu caracter personal.

2. APLICABILITATE
2.1. Te invităm să citești cu atenție prezenta Politică de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal pentru a fi informat în mod adecvat în privința modului în care Noi, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrăm datele tale și respectăm drepturile pe care le ai în calitate de persoană vizată.
2.2. Prezenta Politică nu are în vedere prelucrările pe care le efectuează partenerii comerciali APET. Pentru modul în care sunt prelucrate datele tale cu caracter personal de către partenerii noștri comerciali, în calitate de operatori, te rugăm să consulți politicile acestora privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

3. CE INFORMAȚII COLECTĂM DESPRE TINE?
Colectăm datele tale personale în vederea îndeplinirii scopurilor APET, conform Secțiunii 4 de mai jos.
Nu colectăm și nici nu avem intenția de a intra în posesia datelor personale privind originea rasială sau etnică, convingerile politice, religioase, filozofice sau de natura similară, de apartenență sindicală sau date cu caracter personal privind starea de sănătate sau viața sexuală.
3.1. Dacă ne transmiți mesaje, inclusiv prin intermediul www.apet-romania.ro (denumit în continuare „Site”), vom prelucra datele tale cu caracter personal pe care le furnizezi în mod direct în acest context, cum ar fi datele numele, compania, numărul de telefon, e-mail și alte date incluse în mesajul tău, atunci când utilizezi formularul de contact de pe site.
3.2. Dacă participi la diverse studii de piață efectuate de Noi, vom prelucra datele tale cu caracter personal pe care le furnizezi în mod direct fie nouă, fie partenerilor noștri contractuali desemnați să realizeze aceste studii de piață, cum ar fi numele și prenumele, numărul de telefon și e-mail-ul și calitatea ta de angajat în cadrul unei societăți client sau afiliat sau, după caz, calitatea ta de beneficiar de bilete de valoare.
În cadrul desfășurării unor astfel de studii de piață ne putem poziționa în calitate de operatori asociați cu emitenții de bilete de valoare membri ai APET. Acest lucru nu înseamnă că datele tale vor fi divulgate între aceștia, ci doar că ne preocupă coordonarea cât mai bună a studiului și implementarea unor garanții suplimentare în ceea ce privește securitatea și confidențialitate prelucrării datelor tale.
3.3. În cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate direct de la tine, îți aducem la cunoștință că, de regulă, nu ești obligat să îți furnizezi informațiile personale. Excepție fac cazurile în care furnizarea lor constituie o obligație legală sau contractuală, ori o obligație necesară pentru încheierea unei relații juridice/contractuale.

4. PENTRU CE SUNT UTILIZATE DATELE PERSONALE ȘI CARE SUNT TEMEIURILE PRELUCRĂRILOR?
În general, colectăm datele personale direct de la tine. Cu toate acestea, putem prelucra date cu caracter personal colectate și din alte surse, cum ar fi partenerii cu care noi colaborăm, diverși prestatori de servicii în executarea contractului sau rețele de socializare. Pentru ipoteza în care nu primim de la tine datele cu caracter personal, te vom informa în termenul legal asupra prelucrării acestora.
Putem folosi datele personale pentru unul sau mai multe dintre scopurile descrise în această Politică. În cazul în care vom prelucra ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cele asupra cărora ai fost deja informat și care nu este compatibil cu scopurile pentru care datele tale au fost colectate inițial și care ți-au fost aduse la cunoștință, APET va furniza informații privind scopul secundar respectiv și orice informații suplimentare relevante.
4.1. Dacă ne transmiți mesaje, inclusiv prin intermediul formularului de contact de pe site-ul nostru, prelucrăm datele tale cu caracter personal pentru a răspunde la mesajele tale, inclusiv rezolvarea plângerilor și reclamaţiilor.
Temei: Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază interesul legitim al APET de a soluționa și răspunde diferitelor întrebări sau reclamații. În lipsa acestor date nu vom avea posibilitatea de a te ajuta în solutionarea problemei pe care o întâmpini.
4.2. Dacă participi la diverse studii de piață efectuate de Noi, prelucrăm datele tale cu caracter personal pentru a realiza analize și statistici privind utilizarea tichetelor.
Temei: Suntem preocupați de îmbunătățirea constantă a calității produselor și serviciilor de tichete din România. În baza interesului nostru legitim, utilizăm datele pe care le colectăm de la tine sau obținute în orice alt context în care ai pus aceste date la dispoziția partenerilor noștri, sau alte date pe care le generăm / deducem din datele primite de la tine ori rezultate din utilizarea ticheterlor pentru diverse statistici, analize și studii. Atunci când realizăm analize statistice ale utilizării produselor și serviciilor de tichete, datele analizate sunt strict protejate, iar rezultate agregate sunt utilizate intern sau pot fi comunicate partenerilor comerciali în baza unei relații contractuale existente în acest sens, fără a permite identificarea persoanelor vizate și cu respectarea cerințelor legale aplicabile. Nu vom cere niciodată mai mult decât feedback-ul tău referitor la utilizarea tichetelor și vom folosi răspunsurile tale ca să facem produsele și serviciile de tichete mai simplu și mai eficent de utilizat.

5. CUI DEZVĂLUIM DATELE TALE?
5.1. De la caz la caz, putem transmite / acorda acces / divulga datele tale cu caracter personal, în măsura în care acest lucru este necesar, exclusiv pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, către următoarele categorii de persoane / entități:
a) Companiilor partenere APET și a membrilor fondatori;
b) furnizorii noștri de servicii (acționând fie ca operatori, fie ca persoane împuternicite de Noi), precum furnizori de servicii IT, societăți de curierat etc.;
c) agenții de cercetare de piață care derulează studii de piață pentru Noi;
d) alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor de tichete;
e) autoritățile publice, dacă dezvăluirea este necesară pentru a ne conforma cu o obligație prevăzută de legislația aplicabilă;
f) instanțe de judecată sau arbitrale, precum și autorități competente să cerceteze săvârșirea de fapte penale.
5.2. Ca regulă, transmiterea datelor tale personale către destinatarii sus-menționați se va face numai în temeiul unui angajament de confidențialitate şi de asigurare a unui nivel adecvat de securitate din partea acestora, prin care se garantează că datele personale sunt păstrate în siguranță şi că transmiterea lor se face conform legislației în vigoare, inclusiv în ceea ce privește identificarea și justificarea unui temei legal de transmitere, atunci când este cazul.

6. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL
6.1. Datele cu caracter personal furnizate către Noi pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.
6.2. În cazuri excepționale, când datele cu caracter personal sunt transferate în afara spațiului Uniunii Europene, ne vom asigura că acestea sunt protejate corespunzător prin punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, respectiv că transmitem datele într-o țară care asigură un nivel adecvat de protecție conform evaluării de către Comisia Europeană ori, dacă se consideră că țara respectivă nu are legi echivalente cu standardele UE de protecție a datelor, vom cere terței părți să încheie un contract /acord/instrument obligatoriu din punct de vedere juridic care să reflecte aceste din urmă standarde sau să ofere alte garanții adecvate în acest sens (precum clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană pentru transferul datelor cu caracter personal către o țară terță).
6.3. Poți solicita o listă de destinatari din țări terțe, precum și o copie a dispozițiilor convenite care asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, la adresa de e-mail office@apet-romania.ro.

7. DURATA PRELUCRĂRII
7.1. În general, vom prelucra datele tale cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus (inclusiv conform legii sau reglementărilor aplicabile), cu excepţia situaţiilor în care dispoziţiile legale prevăd sau ne obligă altfel. Astfel, datele cu caracter personal vor fi păstrate:
• pe perioada necesară oferirii de răspunsuri la mesajele şi cererile tale, inclusiv prin intermediul forumularelor specifice de pe site-ul nostr, şi dovedirii corespondenţei purtate cu tine;
• până la 3 ani pentru realizarea de analize şi studii de piaţă;
• pe durata prevăzută de lege, în situațiile în care există acte normative aplicabile (de ex. în cazul registrelor de contabilitate obligatorii și a documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară, cum ar fi facturile emise de către APET).
7.2. Oricare date pot fi păstrate de Noi, prin excepție de la prevederile anterioare, dacă este cazul, până la expirarea termenului de prescripție, în ceea ce privește situațiile în care APET ar avea un interes legitim să păstreze anumite date cu caracter personal în legătură cu un potențial litigiu ce ar putea să apară între părți, de exemplu în contextul posibilei angajări a răspunderii juridice a APET ori a persoanei vizate de prelucrare.
7.3. APET poate şterge sau anonimiza datele tale personale atunci când consideră că nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate.
7.4. În orice caz, dacă îți retragi acordul, pentru prelucrările bazate pe consimțământul tău, și nu mai există temeiuri juridice pentru prelucrare sau te opui prelucrării și nu există motive legitime și imperioase pentru prelucrare care să prevaleze, vom înceta prelucrarea datelor.

8. CARE SUNT DREPTURILE DE CARE BENEFICIEZI
8.1. În legătură cu această prelucrare de date, ai dreptul de a solicita accesul la datele tale cu caracter personal (ai dreptul de a obține de la APET confirmarea că prelucrează datele tale personale, precum și informații privind specificul prelucrării), rectificarea (modificarea) sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a te opune prelucrării în limitele și condițiile prevăzute de lege, precum și dreptul la portabilitatea datelor (ai dreptul să ne soliciți să furnizăm datele personale într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat, spre exemplu în format Excel). De asemenea, dacă alegi să oferi consimțământul tău, pentru acele activități bazate pe consimțământ, ai dreptul să-l retragi în orice moment, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de APET pe baza consimțământului exprimat de către tine înainte de retragerea acestuia. Te poți opune la prelucrarea datelor tale cu caracter personal în scopul trimiterii de mesaje comerciale la orice moment.
În plus, ai dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.
8.2. Când primim o solicitare din partea ta privind exercitarea oricăruia dintre drepturi, îți putem cere informații suplimentare pentru a verifica identitatea ta înainte de a acționa în baza cererii formulate.
8.3. În cazul în care ne trimiți o cerere în format electronic pentru exercitarea drepturilor tale, informațiile vor fi furnizate de Noi tot în format electronic acolo unde este posibil, cu excepția cazului în care ai solicitat un alt format.
8.4. Vom încerca să răspundem cu promptitudine la orice solicitare venită din partea ta și, în orice caz, în limitele de timp menționate de prevederile legale aplicabile (de regulă, 30 de zile de la înregistrarea cererii). În anumite situații expres prevăzute de legislația aplicabilă, putem taxa o cerere de acces care va lua în calcul costurile administrative necesare pentru îndeplinirea cererii.
8.5. Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la această Politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal sau la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate, și pentru a-ți exercita drepturile menționate mai sus, te rugăm să ne transmiți un e-mail la adresa office@apet-romania.ro. Poți, de asemenea, transmite o cerere personalizată, semnată și datată cu datele tale personale pe care dorești să le actualizăm sau ștergem, la adresa noastră: Sediul APET este la adresa Str. Dionisie Lupu, nr. 33, sector 1, București.

9. ACTUALIZAREA INFORMAȚIILOR INCLUSE ÎN ACEASTĂ POLITICĂ
9.1. APET poate actualiza periodic prezenta Politică, pe măsură ce activitatea și serviciile prestate de aceasta se extind sau se schimbă sau în situația în care APET este obligată potrivit legii să aducă modificări. În cazul în care APET face acest lucru, va afișa cea mai actuală versiune pe site-urile proprii. Prin urmare, te rugăm să verifici periodic dacă există actualizări. În cazul în care APET aduce modificări majore practicilor specificate în prezenta Politică, te vom notifica utilizând datele de contact disponibile.

ACCEPTAREA CONDIȚIILOR

Prin accesarea acestui site web și/sau a oricărei pagini a acestuia, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții de utilizare, nu accesați acest site.

DESCRIEREA SERVICIILOR

Apet-romania.ro pune la dispoziție informațiile din acest site web în scop informativ general.

NEANGAJAREA RĂSPUNDERII

Apet-romania.ro nu poate fi făcut răspunzător în niciun fel de pierderile sau daunele pe care cineva le-ar putea suferi ca urmare a folosirii în vreun fel a informațiilor prezentate în acest site web.

REGULI GENERALE

Orice utilizator care vizitează acest site o face pe propria răspundere. Materialele şi informatiile conținute în acest site sunt furnizate în scop de informare generală, nefiind însoțite de niciun fel de garanţii, explicite sau implicite.

LIMITĂRI DE ORDIN TEHNIC ALE SERVICIILOR

Apet-romania.ro nu își asumă nicio responsabilitate în cazul în care serviciile site-ului nu pot fi accesate de către utilizatori, pe o perioadă nelimitată/nedeterminată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

ÎNCHEIEREA ACORDULUI

Apet-romania.ro își rezervă dreptul de a schimba termenii, condițiile şi politicile în orice moment fără a anunța în prealabil.